Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:n säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena. Yhdistys toimii oman puutarha-alueensa kehittämiseksi lisäämällä jäsentensä viihtyvyyttä, yhteisiä harrastuksia ja viljelytapojen tuntemusta sekä pyrkii edistämään yhteisiä asioita tekemällä esityksiä viranomaisille ja muille päättäville elimille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Oulun kaupungilta puutarha-alueen ja vuokraa edelleen palstat jäsenilleen, tekee valistustyötä levittämällä tietoa puutarhanhoidosta ja järjestää kokous-, juhla-, ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia, näyttelyitä sekä opintoretkiä ja liikuntapäiviä sekä valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa sekä kauppa- ja ravintolaliikettä, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voivat olla henkilöt, jotka omistavat joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa siirtolapuutarhamökin Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:n alueella ja jotka ovat vuokranneet joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa palstan Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:ltä.

Perhejäseniksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheen jäseniä sekä kannatusjäseniksi siirtolapuutarhayhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun sekä maksut, jotka ovat erääntyneet tai joihin on sitouduttu määrätyksi ajaksi.

Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistyksen kokous erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai vuokrasopimuksen määräyksiä tai joka toiminnallaan muutoin vahingoittaa yhdistystä.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava selvityksen antamista varten määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi.

4 § Jäsenmaksut

Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, perhe- ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun huhtikuun 30. päivään mennessä. Lisäksi uusi jäsen suorittaa liittymismaksun liittyessään jäseneksi. Perhejäsenen liittyessä varsinaiseksi jäseneksi liittymismaksua ei peritä.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaisille jäsenille, perhe- ja kannatusjäsenille. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu jakautuu samaa palstaa vuokraavien lukumäärän mukaan siten, että yhtä palstaa kohden on yksi jäsenmaksu.
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään palstan työvelvoitetuntien määrä sekä työvelvoitetunnin hinta. Työvelvoitteen voi suorittaa työtunteina tai osin tai kokonaan rahasuorituksena. Kannatus- ja kunniajäseniä työvelvoite ei koske. Työvelvoitteeseen kuuluvat siirtolapuutarhan yhteisten alueiden ja rakennusten siivous- ja kunnostustyöt sekä keittiöllä tarvittavat työt talkoiden ja juhlien yhteydessä.

Ellei toimintavuodelle kuuluvia jäsenmaksuja ole suoritettu huomautuksista huolimatta joulukuun 31. päivään mennessä, voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä.

5 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta kirjallisella siirtolapuutarha-alueen ilmoitustaululla julkaistavalla kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulevista asioista.
Kutsu ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan siirtolapuutarha-alueen ilmoitustaululla kirjallisella kutsulla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

7 § Puhevalta ja äänivalta 

Yhdistyksen kokouksissa puhevalta on varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä, kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä. Äänivalta on varsinaisilla jäsenillä.

Äänioikeus jakautuu samaa palstaa vuokraavien lukumäärän mukaan seuraavasti:
1 vuokraaja - 1 ääni, 2 vuokraajaa - kullakin ½ ääntä, 3 vuokraajaa - kullakin 1/3 ääntä siten, että yhtä palstaa kohden on käytettävissä yksi ääni.
Kukin käyttää äänivaltaansa riippumattomasti.

Äänioikeuden voi luovuttaa valtakirjalla toiselle varsinaiselle jäsenelle tai perhejäsenelle, mutta yksi jäsen ei voi käyttää enempää kuin yhtä valtakirjalla saatua ääntä.

8 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
b) käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta
b) päätetään liittymismaksujen, jäsenmaksujen sekä työvelvoitteen suuruudesta 4§ mukaisesti
c) päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajan palkkioista
d) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi
e) suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
f) suoritetaan hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali
g) suoritetaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaali on toimitettava umpilipuin.

9 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema
puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittua hallituksen varsinaista jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa sekä kolme (3) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

a) johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
b) vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta
c) edustaa yhdistystä
d) laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
e) päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta
f) asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot ja muut toimielimet
g) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
h) täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle tilivuotta seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajan on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksista viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi.

12 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.  

13 § Kunniajäsenet

Henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut tämän siirtolapuutarhan toiminnassa, voi yhdistys kutsua kunniajäsenekseen.

Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.

15 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

Yhdistyksen purkautumisesta tai lakkauttamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin purkautumista tai lakkauttamista tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 30.11.2010